ISTEN a világegyetem Teremtője és Uralkodója, aki mindent fenntart. Ő örökkévalóan létezik három személyben: Atya, Fiú és Szentszellem. Ők hárman egyenlő hatalommal és dicsőséggel bírnak és Ők egy Isten. (1 Mózes 1:1,26,27; 5 Mózes 6:4; Zsoltárok 90:2; Máté 28:19; János 10:30; I Péter 1:2)

AZ ATYA hiszünk az Atya Isten személyében, aki egy végtelen, örök, személyes Szellem, tökéletes szentségben, bölcsességben, hatalomban és szeretetben. Hisszük, hogy irgalommal teljesen viseltetik az emberek ügyeiben, hogy Ő meghallgatja és válaszol imáinkra és, hogy megmenti a bűntől és a haláltól mindazokat, akik Őhozzá mennek Jézus Krisztuson keresztül. (5 Mózes 33:27; Zsoltárok 90:2,102:28; János 3:16, 4:24; 1 Timóteus 1:17; Titusz 1:2-3).

JÉZUS KRISZTUS az Isten Fia. Ő egyenrangú az Atyával. Ő teljes mértékben Isten és teljes mértékben ember. Jézus szűztől született, bűntelen emberi életet élt és önmagát felajánlotta, mint a tökéletes helyettesítő áldozatot minden ember bűnéért kereszthalála által. Három nap után feltámadt a halálból, megmutatva ezzel a bűn és a halál feletti erejét. A menny dicsőségébe felszállt és látható módon újból vissza fog jönni, hogy Királyok Királya és Urak Uraként uralkodjon. (Ézsaiás 7:14, 9:6; Máté 1:22-23; János 1:1-5,14,10:33,14:10-30; Ap.Csel. 1:9-11; Roma 1:3-4; I Korinthus 15:3-4; I Timóteus 6:14-15; Titusz 2:13; Zsidók 4:14-15)

A SZENTSZELLEM az Atyával és Fiúval egyenrangú Isten. E világban jelen van, hogy rávilágítson az embereknek Jézus Krisztusra való szükségére. Ő minden egyes hívőben is él az üdvösségük pillanatától kezdve. Ő látja el a Keresztényt az élethez való erővel, a szellemi igazság megértésével és iránytmutat a helyes dolog cselekvéséhez. A Keresztény azt keresi, hogy az Ő irányítása alatt legyen nap mint nap. Hisszük, hogy a Szentszellem minden hívőnek ad ajándékokat és ezeket az ajándékokat az I. Korintus 12-14 útmutatása alapján kell gyakorolnunk. (János 16:7-13, 14:16-17; Ap.Csel. 1:8; I Korinthus 2:12, 3:16,12-14; II Korinthus 3:17; Galaták 5:25, Efézus 1:13, 5:18)

A BIBLA (az Ó és Újszövetség is) Isten igéje az emberiség számára. Hisszük, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, hibától mentes, és csalhatatlan mércéje a hitnek és a cselekedeteknek. Emberi szerzők írták, a Szentszellem természetfeletti vezetése által. Az igazság fegfelsőbb forrása a keresztény hitben és életben. Isten Igéje az alapja ezen gyülekezet működésének és kormányzásának (Zsoltárok 119:105,160; Péld. 30:5; János 17:17; II Timothy 1:13, 3:16-17; Zsidók 4:12; II Péter 1:20-21)

AZ EMBER Isten képmására teremtetett. Ő Isten teremtésének legfőbb tárgya. Habár Isten úgy tervezte az embert, hogy közösségben legyen Vele, az ember az engedetlenség által elidegenedett Istentől. Ennek következményeként, minden emberi lény bűnös természettel születik és azt választja, hogy Isten ellen vétkezik. Az ember saját erejéből képtelen arra, hogy újból a megfelelő kapcsolatba kerüljön Istennel. (1 Mózes 1:27; Zsoltárok 8:3-6; Ézsaiás 53:6a, 59:1-2; Roma 3:10-11,23; Kolossé 1:21)

AZ ÜDVÖSSÉG Isten ajándéka az embereknek. Az ember soha nem tudná jóvá tenni bűneit saját maga megjobbítása vagy jó cselekedetei által. Egyedül Jézus Krisztusban bízva menekülhet meg bűnei büntetésétől, kit Isten ajánlott fel megbocsájtásaként. Hisszük, hogy Isten megmenti és megújítja a Szentszellem által való hit alapján mindazokat, akik megtérnek bűneikből és Jézus Krisztust Úrnak vallják. (János 14:6; Roma 5:1,6:23, 10:9; Galaták 3:26 Efézus 1:12,2:8-9; Titusz 3:5)

ÖRÖKKÉVALÓSÁG Az ember arra lett teremtve, hogy örökké létezzen. Örökké fog létezni vagy a bűnei miatt Istentől elválasztva vagy a megbocsájtás és az üdvösség által Istennel együtt. Amikor meghalsz az örökkévalóságot vagy a Mennyben vagy a Pokolban fogod tölteni. Istennel való örök együttlét a mennyben fog megtörténni. (János 3:16; Roma 6:23; I János 2:25; 5:11-13; Jelenések 20:15)

AZ EGYHÁZ Hiszünk az egyetemes egyházban, az élő szellemi testben, melynek feje Jézus és mindazok, akik újjászülettek részei Krisztus egyetemes Testének. Hisszük, hogy a hívőknek egy helyi gyülekezet részeinek kell hogy legyenek, épülésük, bátorításuk céljából valamint azért, hogy teljesítsék az Evangélium hírdetésére szóló isteni küldetést e világban. (Máté 28:18-20; 1 Korinthus 12:12-13; Efézus 4:11-16)

SZENTSÉGEK Hisszük, hogy az Úr Jézus két szertartást vezetett be a gyülekezetbe: (1) a hívők keresztségét és (2) az Úrvacsorát. (Máté 28:19; Lukács 22:19-20; Ap.Csel. 2:38; 1 Korintus 11:23-26)